yuan2

(measure word for the basic Chinese monetary unit); yuan

yuan2

member; personnel (noun)

yuan2

member; personnel (noun)

yuan2

garden; park (noun)

yuan2

round (adjective)

yuan2

garden; park (noun)

yuan2

round (adjective)

yuan3

far (adjective)

yuan3

far (adjective)

yuan4

courtyard; institution (noun)