ji4

to remember (verb)

ji4

trace (noun)

ji4

to calculate; to plan (verb)

ji4

to remember (verb)

ji4

trace (noun)

jia1

family; home (noun)

jia1

to add (verb)

jia3

fake, false (adjective)

jia4

rack (noun)

jian1

midpoint, space (noun)