zai4

again (adverb)

zai4

at; in; on (preposition)

zao1

dregs (noun)

zao3

bath (noun)

zao3

early (adjective)

zen3

how (adverb)

zi3

son; child (noun)

zi4

character (noun)

zi4

self, oneself (noun)

zou3

to go by way of; to walk (verb)