wai4

outside (adjective)

wan2

to finish (verb)

wan2

to have fun; to play (verb)

wan3

late (adjective)

wan3

bowl (noun)

wang2

king, ruler (noun)

(a surname)

wang3

towards (preposition)

wang3

net; network (noun)

wang3

net; network (noun)

wang4

to forget (verb)