jiao1

to teach(verb)

jiao3

dumplings (with vegetable and/or meat filling) (noun)

jiao3

dumplings (with vegetable and/or meat filling) (noun)

jiao3

foot (noun)

jiao3

foot (noun)

jiao4

to be called; to call (verb)