mei2

not (adverb)

mei3

every; each (pronoun)

mei3

beautiful (adjective)

mei4

younger sister (noun)