wu3

dance (noun)

wu3

noon (noun)

wu4

affairs, business (noun)

wu4

affairs, business (noun)

wu4

thing, substance (noun)