xian1

first (adverb)

xian3

danger (noun)

xian3

danger (noun)

xian4

line (noun)

线

xian4

line (noun)

xian4

to appear (verb)

xian4

to appear (verb)