yin1

cause, reason (noun)

yin1

sound (noun)

yin3

to drink (verb)

yin3

to drink (verb)

yin4

to print (verb)