kai1

to open; to start (verb)

kai1

to open; to start (verb)