ji4

to remember (verb)

ji4

trace (noun)

ji4

to calculate; to plan (verb)

ji4

to remember (verb)

ji4

trace (noun)