shi2

real; true (adjective)

shi2

real; true (adjective)

shi2

ten (numeral)

shi2

time (noun)

shi2

time (noun)

shi2

to know (verb)

shi3

to begin, to start (verb)

shi4

matter; affair; event (noun)

shi4

vision (noun)

shi4

vision (noun)