xia4

summer (noun)

xian1

first (adverb)

xian3

danger (noun)

xian3

danger (noun)

xian4

line (noun)

线

xian4

line (noun)

xian4

to appear (verb)

xian4

to appear (verb)

xiang1

suitcase; box (noun)

xiang1

fragrant, sweet smelling (adjective)