zhe4

this (pronoun)

zhen1

needle; pin (noun)

zhen1

really (adverb)

zhen1

needle; pin (noun)

zheng3

whole; tidy (adjective)

zheng4

to prove, to verify (verb)

zheng4

politics (noun)

zheng4

upright; proper; correct (adjective)

zheng4

to prove, to verify (verb)

zhi1

(measure word for long, thin, inflexible objects, pens, rifles, etc.)