mu4

tree, wood (noun)

sen1

forest (noun)

tiao2

(measure word for pants and long, thin objects) (measure)

tiao2

(measure word for pants and long, thin objects) (measure)

xiao4

school (noun)

yang4

shape; pattern; style (noun)

yang4

shape; pattern; style (noun)

ye4

industry; occupation (noun)

yi3

chair (noun)

yue4

music (noun)