jing1

eye (noun)

kan4

to watch; to look; to read (verb)

shui4

to sleep (verb)

xiang4

portrait; picture (noun)

yan3

eye (noun)

zhen1

really (adverb)

zhi2

straight (adjective)