cheng2

journey; agenda (noun)

qiu1

autumn; fall (noun)

zhong3

(measure word kinds, sorts, types) (measure)

zhong3

(measure word kinds, sorts, types) (measure)

zu1

to rent (verb)