cuo4

wrong (adjective)

jin1

gold (noun)

ling2

bell (noun)

lu4

record (noun)

qian2

money (noun)

tie3

iron (noun)

zhen1

needle; pin (noun)

zhong1

clock; bell (noun)