you2

mail; post office (noun)

yuan4

courtyard; institution (noun)